Bolsa formación biblioteconomía e documentación Tribunal Constitucional.

old-books-436498_960_720A bolsa ten por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas co estudo e tratamento bibliográfico das monografías e as publicacións periódicas da biblioteca do Tribunal Constitucional. Se convoca unha beca, que terá unha duración de doce meses. A dotación da beca será de 1.100 euros brutos mensuais.

Requisitos dos beneficiarios :Estar en posesión de algún dos seguintes títulos académicos: Licenciado ou graduado en Biblioteconomía e Documentación ou un título de outro país que acredite unha formación equivalente. Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2012.

As solicitudes se axustarán ao modelo que se publica como anexo 1 ao presente acordo que estará disponible na dirección web www.tribunalconstitucional.es e deberán dirixirse ao Secretario Xeral do Tribunal Constitucional. Ditas solicitudes poderán presentarse no Rexistro Xeral do Tribunal Constitucional, calle Domenico Scarlatti, 6, 28003 Madrid, así como por calquera dos medios previstos no 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común

O prazo de presentación das instancias será dun mes a partir do día seguiente á publicación deste acordo  «Boletín Oficial del Estado»

Máis información: BOE 1 xuño 2017

Logotipo cabecera