Bolsas formación relacionadas coa doctrina constitucional.

cabinet-1293245_960_720

As bolsas teñen por obxecto a formación teórico-práctica en tarefas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doctrina constitucional. Se convocan seis bolsas, con unha duración de doce meses. A dotación de cada beca será de 1.100 euros brutos mensuais.

Requisitos dos beneficiarios:Estar en posesión do título de Licenciado ou Graduado en Dereito ou un título de outro país que acredite unha formación xurídica equivalente. Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao1 de xaneiro de 2012. Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2 del Marco común europeo de referencia para as linguas (First Certificate, puntuación mínima de 87 no TOEFL. O prazo de presentación das instancias será dun mes desde o día seguinte á publicación deste acordo no «Boletín Oficial del Estado».

Máis información: BOE 1 xuño 2017

Logotipo cabecera