Bolsas Fundación AFIM

becaQuinta convocatoria das becas da Fundación AFIM, que se ofrecen a xóvenes, maiores de 18 anos. Cada persoa poderá optar a unha soa beca, non sendo posible en ningún caso otorgar dúas ou máis becas a unha mesma persoa na mesma promoción.

Cada beca está formada por cinco cursos de libre elección a escoller polo becado, de entre os máis de 100 dos que dispón a plataforma de formación en www.formacionsinbarreras.com. Unha vez seleccionados os cursos e enviada a solicitude, non poderán ser cambiados por outros distintos.

Soamente unha vez concedida a beca, deberás realizar un único pago de 35 euros en concepto de gastos de xestión e administración, a excepción das persoas con discapacidade que están exentos de abonar ditos gastos.

Cada beca ten unha duración de 1 ano, tempo durante o cal, o becado terá acceso á plataforma de formación On-line para realizar os cursos que teña seleccionado.

Unha vez finalizado cada curso, o becado poderá imprimirse o diploma acreditativo de Formación sin Barreras do curso realizado.

Convoca

Fundación AFIM

Periodo de inscrición

Del 1/8/2016 al 31/12/2016.

Más información

5ª convocatoria Fundación Becas AFIM

Logotipo cabecera