Dúas bolsas estadía Casa de Velázquez en Madrid

Captura

Resolución do 12 de xuño de 2017 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid.

Persoas beneficiarias Españois ou nacionais dun Estado membro da Unión Europea, que están en posesión ou en condicións de obter un título de licenciado ou de grao e que rematasen os seus estudos con posterioridade ao 31 de decembro de 2011.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que empezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia do 22 xuño 2017

Máis información: DOG do 22 xuño 2017

Logotipo cabecera