Laboral

Laboral

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL: Definición


FESTAS LABORAIS 2015


NÓMINA: Definición | Salario bruto/Salario neto | Partes da nómina


CONTRATOS LABORAIS

 

CONVENIO COLECTIVO: Definición | Regulamento | Convenios vixentes Galicia

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Definición

O salario mínimo interprofesional (SMI) fixa a contía retributiva mínima que percibirá o traballador referida á xornada legal de traballo, sen distinción de sexo ou idade das persoas traballadoras, sexan fixas, eventuais ou temporais.

O valor que toma o SMI fíxase cada ano polo Goberno, mediante a publicación dun Real Decreto. Para a determinación deste, téñense en conta factores como o IPC, a productividade media nacional alcanzada ou o incremento da participación do traballo na renda nacional

SMI 2015: preme aquí

FESTAS LABORAIS 2015

Relación festas laborais 2015: preme aquí

Festas laborais locais 2015: preme aquí

NÓMINA

Definición
A nómina é o recibo do pago dun salario.

Nela tamén quedan rexistradas as deducións que se realizan sobre o salario, básicamente as cotas á seguridade social e as retencións a conta do IRPF.

Salario bruto/ Salario Neto

Salario bruto: diñeiro total que se paga ao traballador antes das retencións e cotizacións que deben figurar en toda nómina

Salario neto: diñeiro que recibe efectivamente o/a traballador/a

Partes da nómina
Está formada por tres grandes bloques:

1.Encabezado: datos da empresa e do/a traballador/a

Os da empresa son o nome, razón social, domicilio e número da seguridade social.

Os do/a traballador/a son nome e apelidos, número de afiliación á seguridade social e, sobre todo, 3 datos crave: categoría profesional, posto de traballo e antigüidade na empresa.

Tamén figura o período de liquidación da nómina

Preme aquí

  1. O que recibimos: é o 2º bloque dentro da nómina, o dos devengos ou, o que é o mesmo, as cantidades que percibe o traballador por diferentes conceptos.

Hai dous tipos de devengos:

  1. Os que cotizan á seguridade social (salario base, pagas extras, antigüidade …)

2.Os que están excluídos de cotización (gastos locomoción, dietas de viaxe, indemnizacións ..)

Preme aquí

  1. O que nos descontan: da suma das cantidades anteriores (salario base + complementos + percepcións non salariais) extráese a cantidade total da nosa remuneración (total devengado).

A esa cantidade hai que descontarlle as deducións a conta do IRPF e SS.

A dedución do IRPF aparece expresada cun tanto por cento a descontar do total.

A deduccción da SS divídese en dous conceptos:

– Continxencias comúns: 4,70 % do salario para todos/as os/as traballadores/as

– Desemprego e formación profesional: 1,65 % do salario para traballadores/as con contrato indefinido e  1,7% para os/as que teñen contrato temporal

Preme aquí

CONTRATOS LABORAIS
Guía de contratos (setembro 2014): preme aquí


CONVENIOS COLECTIVOS

Definición

 

Un convenio colectivo é un acordo entre representantes das empresas (patronal) e os/as representantes dos/das traballadores/as (sindicatos) como resultado dunha negociación colectiva en materia laboral.

No convenio colectivo, empresarios/as e traballadores/as regulan as condicións de traballo e produtividade, e como contrapartida páctanse unha serie de obrigas.

Os convenios colectivos obrigan a empresarios/as e traballadores/as, afectados dentro do seu ámbito de aplicación, durante todo o período de vixencia deste.

Para delimitar os ámbitos de aplicación, temos que diferenciar sempre que convenios son empresariais ou de sector.

O convenio de empresa é o acordado dentro dunha empresa determinada, afectando aos traballadores e traballadoras desta.

O convenio de sector é o que afecta a empresas e traballadores/as dun sector ou actividade determinada, como a construción, hostalaría, comercio, naval ….

Regulamento

Os convenios colectivos teñen que conter acordos que respecten a lexislación laboral vixente en todos os seus extremos.
Regularán materias de índole económica (salario, pagas extras, axudas…), laboral(modalidades e duración dos contratos, categorías profesionais, réxime disciplinario, condicións de traballo e produtividade, xornada laboral, permisos …), sindical e, en xeral, cantas outras afecten ás condicións de emprego e ao ámbito de relacións dos/das traballadores/as e as súas organizacións representativas co empresario/a e as asociacións empresariais.

Convenios vixentes Galicia

Convenios colectivos vixentes no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia: preme aquí 

Logotipo cabecera