Información para Estudantes

Bolsas

As Bolsas

As bolsas | Tipos de bolsas e axudas (xerais, específicas, investigación, colaboración…) | Qué facer para conseguir unha bolsa? | Qué piden? | Cómo solicitar unha bolsa? | Consellos prácticos | Onde buscar información | Bolsas ao estranxeiro, bolsas a medida | Webgrafía | Bolsas das fundacións | Bolsas das embaixadas

As Bolsas

Unha bolsa é basicamente «unha axuda financeira temporal que se concede a unha persoa para que curse, termine ou complete uns estudos», é dicir para que adquira ou amplíe uns coñecementos. O destinatario é sempre un individuo concreto.
Algunhas premisas importantes á hora de elixir unha bolsa poderían ser as seguintes:
Tipos de bolsas e axudas

Son moitas as entidades públicas e privadas que durante o curso académico ou durante o verán ofrecen recursos económicos para aqueles que queren continuar estudando, realizar prácticas, proxectos de investigación ou simplemente aprender un idioma noutro país. Ministerios, deputacións, empresas, fundacións, bancos, … poñen a túa disposición un amplo abanico de bolsas e axudas sobre todo tipo de temas e especialidades.
Pero moitas veces é difícil estar ao día de todas as convocatorias que se suceden durante o curso e  daquelas que poden axustarse aos teus intereses ou expectativas profesionais. Aspectos como quen as convoca, que gastos cobren ou cal é a súa duración, son aspectos importantes a ter en conta para escoller o tipo de bolsa ou axuda que máis che convén.
A continuación preséntote exemplos das principais tipoloxías de bolsas e axudas que existen para estudar aquí ou no estranxeiro, xunto con exemplos dalgunhas das moitas organizacións que as convocan.

Bolsas de carácter xeral:

Son aquelas que inclúen axudas para transporte, mobilidade, residencia, material didáctico, libros, ou para alumnado con renda familiar máis baixa, convocadas por exemplo polo Ministerio de Educación e Cultura como as bolsas Séneca ou Sócrates ou polas Consellerías de Educación das distintas comunidades autónomas.

Bolsas e axudas ao estudo de carácter específico:

Son aquelas que ofrecen recursos económicos para seguir estudando aquí ou no estranxeiro, facer un curso ou unha especialidade concreta, ata para empezar novas titulacións. Existen distintos tipos segundo o nivel de estudos que se queira conseguir:
-Para estudos universitarios como as que ofrecen todas as universidades públicas e privadas de España, o Ministerio de Educación e Cultura e outras fundacións e organismos oficiais.

-Para estudos de Formación Profesional como as que ofrece o Ministerio de Educación e Cultura e as Consellerías de Educación.
-Para titulados universitarios interesados en profundar sobre temas concretos mediante un curso de master ou posgrao como as bolsas ofrecidas pola Fundación Mapfre, as bolsas Fulbright, a Fundación Pedro Barrie ou a Fundación Víctor Grífols, entre outras entidades, universidades ou organismos oficiais.
-Para estudos de doutoramentos e teses doutorais como as que ofrece por exemplo a Fundación Ramón Areces.
-Para estudar idiomas aquí ou no estranxeiro, mediante cursos, anos académicos, estancias… como os que ofrece o Ministerio de Educación, o Ministerio de Asuntos Exteriores, a Axencia Española de Cooperación Internacional ou fundacións privadas como Repsol.
-Para educación especial, coa finalidade de axudar a familias de estudantes con necesidades educativas especiais, convocadas polas distintas comunidades autónomas, concellos e ministerios.

Bolsas e axudas para a investigación:

De interese para aqueles que desexan investigar aquí ou noutro país ou dirixir a súa formación postdoctoral cara ao mundo do traballo. Este tipo de axudas poden ofrecelas universidades con programas de intercambio con outras universidades estranxeiras, ou por exemplo a Comisión Europea como nas bolsas Marie Curie, a Fundació Max Aub, a Fundación Alexander von Humboldt, ou outros organismos como o CIMO (Centre for International Mobility) .

Bolsas para realizar prácticas:

Son aquelas que ofrecen a posibilidade de pór en práctica os contidos aprendidos na universidade ou centros de formación profesional e achegar ao estudando ao seu primeiro posto de traballo. Tenden ofrecer este tipo de axudas empresas por exemplo Telefónica, entidades privadas, concellos ou fundacións como a Fundación Universidade-Empresa.
Bolsas e axudas para proxectos:
Ofrecen a estudantes e profesionais a posibilidade de incorporarse a proxectos concretos de investigación ou de estudo. Son convocadas por numerosa entidades e empresas como Hewlett Packard, a Fundación Severo Ochoa ou o INJUVE para estudantes de música e compositores.

Bolsas de colaboración:

Posibilitan a estudantes universitarios traballar en distintas tarefas dentro da mesma Universidade mentres seguen estudando. Por exemplo as convocadas pola Universidade de Vigo para facer tarefas de coordinador deportivo ou organizador de torneos ou a Universidade das Illas Baleares para facer de intérprete de linguaxe de signos.
Bolsas e axudas para o profesorado:
Son basicamente aquelas que facilitan a mobilidade de profesorado a outros países para continuar exercendo noutro país ou noutra comunidade autónoma por exemplo as que ofrece o Ministerio de Educación para profesorado universitario ou as que convoca a Deputación de Aragón.

Bolsas de viaxe:

Axudas económicas para gastos de transporte e viaxe para estudantes, bolseiros, investigadores… que deben trasladarse a outro país, como as que ofrece a Embaixada de Alemaña.

Que facer para conseguir unha bolsa

Unha bolsa pode ser unha solución para completar a vosa formación académica e resolver as inquietudes profesionais. As bolsas ofrecen todo tipo de facilidades para realizar calquera actividade: finalizar estudos, cursos de posgrao, prácticas, cursos de verán, proxectos de investigación ou artísticos, é dicir, outorgar unha preparación para exercer con máis garantías a vosa profesión.
A cuestión é onde atopar a información, decidir cales son aquelas convocatorias ás cales podédes presentaros e, finalmente preparar correctamente a documentación que teredes que presentar.
Aínda que non volo creades, hai moitas convocatorias para a provisión de bolsas, ofrécense para calquera nivel de estudos, para realizar cursos de verán, para saír ao estranxeiro a realizar unha ampliación de estudos ou unha investigación, para estudar o idioma dun país, para traballar de lector ou auxiliar de conversación, para participar nun programa de intercambio, para realizar prácticas de traballo no estranxeiro, etc.

Que piden?

Ser estudante
Ser titulado medio ou superior, cunha especialidade concreta ou non
Ter un bo expediente académico
Ter experiencia ou exercer actividades relacionadas
Coñecementos da materia
Ser admitido previamente no centro e/ou universidade desexada
Non estar realizando ningún traballo remunerado
Dominio do idioma do país onde se queren realizar os estudos
Ser admitido nun departamento da universidade para a realización da tese
realizar cursos de especialización e experiencia investigadora
Non ter outra bolsa para o mesmo proxecto / curso / etc.

Como solicitar unha bolsa ? 

Todas as convocatorias de concursos para a provisión de bolsas esixen encher un formulario, imprescindible para a solicitude. Por dito motivo, hai que conseguir un exemplar o máis rápido posible para poder enchelo ( é conveniente facer fotocopias e non usar o orixinal ). Hai que ter presente que normalmente as entidades solicitan unha determinada documentación que podemos ter preparada: instancia de solicitude, fotocopia do DNI ou cartón de residencia, fotocopia compulsada do título universitario ou resgardo acreditativo de estar en posesión do título, certificación académica persoal, cartas de recomendación asinadas por profesor, currículo, méritos documentados, memoria do traballo de investigación a realizar, declaración xurada de non incorrer en incompatibilidades ( todo isto como exemplo, pero non sempre se pide todo o sinalado ). Non enviedes nunca documentos orixinais, sempre copias compulsadas e xustificar todos os datos e méritos.
Lede a convocatoria para saber que puntos son os máis importantes, como o número de bolsas, o importe, a forma de pago, os requisitos dos candidatos, prazo e lugar de presentación, o proceso de selección dos candidatos, as obrigacións dos bolseiros, a renuncia e as súas consecuencias, os recursos ou as reclamacións, o tipo de seguridade social, as retencións de IRPF, a exención da declaración do importe ou dos beneficios á Facenda Pública.

Uns cantos consellos prácticos

Antes de solicitar unha bolsa, hai que facerse estas preguntas: que quero facer?, onde quero ir?, que idioma domino?
Informarse das convocatorias tanto se son vixentes como non, será moi útil recoller a información sobre os prazos das convocatorias de anos anteriores para telo como referencia orientadora no momento de preparar a solicitude.
Se solicitades a bolsa para un proxecto de investigación, mellor se este é innovador.
Se queredes saír ao estranxeiro, é moi importante ter con antelación a admisión do centro de destino
Mirar con atención as solicitudes, as bases e os impresos, o proceso de selección, as obrigacións do bolseiro: moitas veces por un erro denégase unha solicitude
Para resolver dúbidas, solicitar axuda aos profesores e a outros compañeiros/as que soliciten bolsas, e tamén ás persoas que dan este tipo de información nos centros de información á xuventude.
Se debedes saír ao estranxeiro, necesitaredes os niveis adecuados do idioma, aínda que non é imprescindible telos. Solicitade á universidade de destino se son necesarios para pedir a praza. Para saber máis sobre os exames, dirixirvos aos institutos de cultura dos países respectivos.
Moitas das universidades estranxeiras teñen escolas de idiomas nas mesmas facultades; se non tedes o nivel requirido podédesvos informar dos cursos de idiomas ( todo o ano )
Buscar a información
E senón dispondes de internet, un primeiro paso é visitar un CENTRO DE INFORMACIÓN XUVENIL onde seguro que atoparedes un compañeiro/a que vos botará unha man para atopar o que vos interesa.

Onde podemos obter información?

Podemos utilizar Internet para buscar todo tipo de información sobre bolsas e axudas ao estudo. Así como consultar a páxina do Ministerio de Educación e ciencia. Outra opción que pode sernos moi útil é acudir a unha empresa especializada en centralizar todo a información como Servibeca (http://www.servibeca.es/) Esta empresa ofrece información detallada sobre as posibles bolsas adecuadas a cada perfil tanto académico como profesional.
Servibeca.com
ServiBeca é o servizo profesional na procura de bolsas e axudas de todo o mundo; rexistra convocatorias de entidades privadas e organismos públicos, nacionais e internacionais. ServiBeca é unha ampla, exhaustiva, cualificada e constantemente actualizada base de datos que centraliza toda a información dispoñible sobre bolsas para realizar estudos, posgraos, prácticas e estancias en empresas e institucións internacionais, proxectos artísticos, idiomas, axudas á investigación, axudas pre e postdoctorales, etc…
ServiBeca é un recurso. O seu obxectivo é fomentar a formación, promover o estudo e a investigación en España; en definitiva, orientar e asesorar ao universitario. Con esta finalidade, grazas a un sofisticado sistema informático e atendendo ao perfil do que accede a ServiBeca colabora para que os mozos/as, os medios de comunicación, as universidades e outras entidades públicas e privadas teñan ao seu alcance, toda a información ofertada sobre bolsas e axudas; procura desmitificar o concepto de bolsa e, logrando que se entenda a bolsa como unha saída, pretende que cada vez menos convocatorias queden desertas por falta de candidatos.
ServiBeca realiza informes personalizados e detallados que comprenden todas as bolsas e axudas que a mocidade pode gozar en calquera país do mundo. Ademais, ServiBeca destina outro servizo diferenciado ás entidades que desexan recibir, periodicamente, toda a actualidade sobre convocatorias de bolsas e axudas.
ServiBeca é experta en bolsas e axudas para estudantes universitarios, licenciados, doutores, doctorandos, investigadores, profesores e artistas, de calquera nacionalidade e con inquietudes académico-profesionais e de formación.
O informe personalizado relaciona as bolsas co prazo de solicitude aberto e, outras que aínda que se convoquen noutro momento do ano e axustándose ao perfil exposto do potencial bolseiro poderá solicitar. ServiBeca trata de orientar á mocidade e ao profesional, mostrarlle e proporlle o acceso a todas as posibilidades coas que se pode atopar. Simplifica a procura personalizada, potencia un considerable aforro de tempo e diñeiro, indica as entidades convocantes coas súas direccións e os requisitos que impón aos solicitantes de bolsas, e favorece a organización do potencial bolseiro.
ServiBeca centraliza e facilita toda a información dispersa que ofrece o complexo mundo das bolsas. ¡ServiBeca coñece convocatorias que moi poucos coñecen!
ServiBeca conta con innumerables bolseiros que, desde todo o mundo, mostraron a súa satisfacción e agradecen a útil e ampla información que se lles remitiu, así como a rápida e eficaz xestión do servizo. Considérase que a través de Internet constitúe unha vía moi necesaria á hora de lanzarse á navegación, para non perderse nun mar de información dispersa, sobre todo cando se busca contrarreloxo.
Facendo unha breve análise sobre a experiencia de ServiBeca, podemos sinalar que o buscador de bolsas é un candidato de idade comprendida entre 20 e 35 anos; desde o universitario que está a piques de licenciarse e busca todo o que poida axustarse ás súas necesidades, pasando polo profesional en procura dunha bolsa para un proxecto moi concreto, e polo mozo/a que pretende a realización dun master nunha universidade específica, ou unha bolsa para executar un proxecto de investigación en curso, ata o estudante desorientado que busca guías e recursos para orientar a súa carreira académico-profesional. Moitos estranxeiros, fundamentalmente latinoamericanos, queren estudar en España; pero tamén un gran número de españois acóllese á mobilidade para buscar bolsas noutras CC.AA.. En canto ás disciplinas máis solicitadas, chama a atención nos últimos anos o crecente interese pola investigación e a biomedicina, así como polos novos sectores en alza como son as tecnoloxías da información e internet.
No relativo ás convocantes, hase de constatar que cada vez máis entidades privadas, e por suposto tamén públicas, destinan cifras importantes dos seus orzamentos á dotación de bolsas e axudas para o fomento da educación, a investigación e as artes.
ServiBeca é unha das entidades colaboradoras do Carné Novo EURO<30 a nivel nacional e ofrece interesantes descontos aos seus titulares. Segue situándose nos portais universitarios máis importantes de Internet; participa e prové de contidos en España e o estranxeiro.
E co propósito de seguir adaptándose ás novas tecnoloxías, deseñou unha web máis dinámica, na que os universitarios de fala hispana e europeos que lles están visitando atopen a interactividade máis actual, a ferramenta máis variada e cualificada, en definitiva «todo o que están buscando». ServiBeca logra que os seus navegantes entren, queden e regresen.
A nova páxina web www.servibeca.com é a vía de acceso a contidos especializados e recursos adicionais, constantemente renovados e actualizados; o sitio onde os mozos solicitan toda a información dispoñible sobre bolsas e axudas; a navegación en procura de formación e orientación profesional; servibeca.com é a solución integral para o bolseiro.

Bolsas ao estranxeiro

Unha bolsa é basicamente unha axuda financeira que fai posible que unha persoa realice estudos nunha institución académica. A bolsa pode oscilar entre un mes e dous anos e pode incluír, ademais dos aranceis académicos, outro tipo de gastos como pago parcial ou total da pasaxe aérea, mensualidades fixas para cubrir necesidades básicas, cursos de perfeccionamento de idioma, seguro médico, entre outros.
Presentarse a unha bolsa para realizar estudos no exterior non é unha viaxe cara ao descoñecido no que os mapas quitan emoción. Ao contrario canto máis detallado é o mapa, mellores resultados obtéñense.
Se hai un inimigo de todo o proceso de preparación para presentarse a unha bolsa ese é a improvisación. Só quen desenvolva un plan coidadoso, con obxectivos claramente delineados, poderá ver que as súas aspiracións chegan a bo porto. Ese plan de acción debe ter en conta o nivel académico que se ten, cal é o campo de interese no que se queren perfeccionar os estudos, cales son as institucións que ofrecen os cursos acordes con esas aspiracións, que cantidade de diñeiro é necesaria para cursar eses estudos, cal é o tempo que se require para completalos e, para rematar, que programas de bolsas poderían financialos.

É moi importante planificar as cousas tendo en conta o factor tempo para que a estratexia sexa coherente e non se perdan detalles polo camiño. As datas de entrega son inamovibles; se non se puido lograr chegar a tempo coa entrega da documentación, o máis probable é que haxa que esperar outro ano. Non importa canto esforzo poñamos en completar os formularios e reunir a documentación requirida, se o tempo se esgotou, a posibilidade de presentarse tamén. Se por algunha razón non é posible entregar a documentación persoalmente, é necesario tomar os recaudos necesarios para asegurarnos que chegue na data adecuada. Se un non reside na localidade na que funciona a oficina de recepción de bolsas deberá recorrer ao correo.

O tempo que se lle dedique á procura debe ser equiparado a un traballo: Cartas adecuadas e con deseño personalizado, documentación ordenada, directorio propio cos organismos e os cursos (elixir sempre varias alternativas), comunicacións organizadas semanalmente, preparación para unha proba de nivel de idioma, cartas de recomendación, etc. Este ordenamento permitiranos ter sempre a man os elementos necesarios para responder con rapidez ante unha convocatoria que non tiñamos en conta ou inclusive para estar preparados ante un imprevisto (Por ex. un paro docente que non nos permita situar ao profesor que escribirá a nosa carta de recomendación).

Bolsas a medida 

Os diferentes programas de bolsas están deseñados de acordo a distintos propósitos. O importante é elixir cales son os que máis se axustan ás nosas necesidades e ao mesmo tempo detectar se reunimos todos os requisitos que demanda esa institución.

Cada programa ten unha razón de ser, o corazón da bolsa é o obxectivo que persegue o organismo e que se ve realizado en cada bolseiro que é seleccionado. Para convencelos de que somos os máis aptos para cumprir ese obxectivo, hai que demostrar que o coñecemos e que ademais as nosas características persoais e profesionais son o suficientemente aptas para ese propósito.

Sen dúbida no comezo haberá programas de bolsas nas que seremos un fracaso antes de empezar. Tal pode ser o caso das «bolsas Fulbright» cuxo requisito máis sobresaliente, ademais da inamovible media 8, é contar con experiencia profesional na área a perfeccionarse.

En ocasións as bolsas non cobren a totalidade dos gastos, entón é unha boa idea presentarse para máis dunha ao mesmo tempo.

Tamén hai que ter en conta que un mesmo organismo pode ofrecer máis dun programa, nos que se establezan determinadas áreas como prioritarias ou exclusivas. Tal é o caso da DAAD, que conta cun programa destinado unicamente para as artes plásticas, cinematografía e deseño e outro por exemplo que é apto só para prácticas en empresas ou institucións alemás na rama das ciencias naturais, enxeñería, agronomía e forestación.
É altamente recomendable, aínda cando non sexa unha esixencia da bolsa, «coñecer» medianamente a ou as institucións nas que se desexan realizar os estudos. Unha visita a Internet permite por exemplo consultar as páxinas de distintas universidades onde se obtén información de todo tipo, desde as comodidades do campus ata os intereses particulares dos profesores.

Moitas universidades outorgan bolsas complementarias para estudantes estranxeiros. Ademais de solicitar a información necesaria para decidirnos por un curso ou outro é interesante aproveitar a comunicación para preguntar por este tipo de bolsas.

O contacto directo, ademais de ser un requisito indispensable en programas como Fulbright (admisión do centro de estudos previa á adxudicación da bolsa) ou a DAAD (invitación informal), axuda a ter maior seguridade respecto ao que, como e onde do proxecto académico a financiar. Por incrible que pareza unha universidade moi prestixiosa que aparece como «top» do ranking pode non ser a máis adecuada para nós. A única forma de sabelo é indo á fonte. A propaganda institucional revela información moito máis significativa que o nome estridente dun profesor de moda ou o coqueto número 1 liderando o ranking.
Hai que ter en claro que a información que brindan as oficinas onde se xestionan as bolsas é en xeral a seguinte: bases do programa (características e requisitos da bolsa), formularios oficiais para a inscrición e nalgúns casos, acceso a direccións de institucións e os cursos que se ditan. Pedir máis diso é -ademais de causarlle molestia ás persoas que queren realizar un bo traballo que nada ten que ver con aconsellar a un potencial bolseiro- unha tarefa inútil que devén rapidamente en desesperación e non agrega nada ao noso propósito. .

Todos os requisitos que se enumeran nun instrutivo son indispensables e deben ser lidos detidamente. Se algo non é comprendido, é necesario consultar ao organismo que outorga esa bolsa e despexar as dúbidas. É conveniente anotar as preguntas, non para facer unha reportaxe, pero si para asegurarnos que non deixamos ningunha dúbida sen despexar.

Etapas preliminares:

Como empezar. Deben definirse os obxectivos, buscar información previa, armar o propio calendario e xuntar os antecedentes académicos e profesionais.
Contactar cos organismos patrocinantes, pedir bases e formularios de inscrición, falar con ex bolseiros, etc.
Planificar todo con tempo, respectando as datas de peche (hainas por todos lados) e con axilidade para aproveitar as oportunidades «curtas» que aparecen no camiño do buscador de bolsas.

A xestión: 

Completar os formularios, redactar o C.V.
Avais, recomendacións
Redactar as cartas de presentación (Atención, adoitan ser a única oportunidade de «mercadotecnia de si mesmo», darlles moitísima importancia!)
Entrevistas persoais (cando se poden realizar, axudan a diferenciarse do resto dos candidatos)
Todo o anterior, apuntado a varios programas ao mesmo tempo, fixando prioridades por interese e grao de dificultade.
Documentación
Aínda que cada organismo que outorga bolsas ten as súas particularidades, en xeral á hora de enumerar a documentación necesaria, as diferenzas son ínfimas. Esquecerse da foto ou unha carta de recomendación, pode ser mortal.
Curriculum Vitae
Formulario do organismo completo
Fotocopia compulsada do título universitario.
Certificado analítico de materias.
Cartas de recomendación
Certificado de idioma
Descrición do proxecto ou plan de traballo
Admisión da universidade estranxeira, comprobante de inicio do trámite ou invitación informal.
Foto carné
As cartas de recomendación
As persoas elixidas para confeccionar as cartas de recomendación deben coñecer ao estudante porque teñen que transmitir cales son as súas aptitudes e que relación teñen estas con o proxecto académico-profesional a encarar. É importante elixir a alguén que siga o noso percorrido de cerca. Nótase cando alguén escribe unha carta como mera formalidade. Se a idea é presentarse a varios organismos unha boa forma de facilitarlle a tarefa a quen escribirán as nosas cartas de recomendación é pedirlles dunha vez todas as copias que necesitemos. Aínda que resulta un tanto invasivo, é unha boa idea suxerirlles que garden nun arquivo do seu P.C. a carta para futuras presentacións. Desta forma, non terán que sacrificar o seu tempo.
O Curriculum
Tal como un C.V laboral, o C.V. académico e toda a documentación que reúne os nosos antecedentes e proxectos, é un vivo reflexo da nosa personalidade. A redacción e a ortografía non deben desestimarse. Deberá predispoñer á lectura e quen o lean comprenderán rapidamente que se trata dunha persoa que valora os seus propios antecedentes en forma madura e profesional. O C.V. debe ser personalizado. Os distintos organismos aos que nos presentamos así como as universidades que seleccionamos para perfeccionarnos no exterior son proxectos similares, non iguais. É importante que se note que hai un destinatario especial ao que estamos dirixindo todo o noso esforzo e así demostrar unha converxencia entre a nosa historia persoal e profesional cos obxectivos da bolsa á que nos postulamos.

Webgrafía:

http://www.becasmae.es
http://www.060.es
http://www.becasfacil.com/
http://www.guiainjuve.migualdad.es/injuve/guia/index.jsp
http://www.mundobecas.com/
Inmaculada R. Pascual (1999) Un millón para o mellor. «Guía para elixir a mellor bolsa de posgrao» ( http://www.elmundo.es/sudinero/99/SD178/SD178-11.html )
http://www.becasyempleos.com.ar/busbeca.htm
http://www.servibeca.es/
http://becas.universia.es
http://www.educaweb.com
http://www.becas.com
http://www.becasfacil.com
http://www.coruna.es/cmij
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ (Becas del Ministerio de Educación)
http://becas.universia.net (Becas orientadas principalmente a estudiantes universitarios)
www.becasenelextranjero.org
Fundación Instituto de Crédito Oficial (I.C.O.): http://www.fundacionico.es/
Fundación Marcelino Botín:http://www.fundacionbotin.org/becas-y-concursos.htm
Instituto Italiano de Cultura
Instituto Británico
Servicio Alemán de intercambio académico (DAAD)
Instituto de Estudios Norteamericanos (Fulbright)
Becas INTEGRANTS
Becas Fundación SEPI

Bolsas fundacións

Diversas fundacións, moitas delas pertencentes a caixas de aforros e entidades financieiras, dispoñen de axudas económicas para realizar estudos e prácticas post universitarias en todos os campos da educación.
Fundación La Caixa: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_es.html
Fundación Caja de Madrid: www.cajamadrid.es
Fundación Ramón Areces: www.fundacionareces.es
Fundación BBVA: www.bbva.es
Fundación Carolina: www.fundacioncarolina.es
Fundación Martín Escudero: www.fundame.org
Obra Social Caja España: http://www.cajaespana-duero.es/obrasocial/index.aspx

Bolsas das embaixadas

As embaixadas con sede en España posúen un amplo programa de bolsas de axudas ao estudo para aqueles universitarios españois que desexen realizar labores de investigación, doutorado, especialización, prácticas laborais, etc., nos correspondentes países de cada unha.
A lista de embaixadas en España está dispoñible no Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx

Logotipo cabecera