Información para Estudantes

ESO/Bach/ESA

Itinerarios formativos

Para ver o esquema dos posibles itinerarios formativos pinche aquí


Relación centros secundaria de Vigo

Para ver a relación de centros públicos e concertados de Vigo pinche aquí

Itinerarios ESO

Materias comúns. Educación Ético-Cívica, Educación Física, Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, Matemáticas e primeira Lingua Estranxeira.

Vía de Letras.Educación Plástica e Visual, Latín e Música.

Vía de Ciencias.Bioloxía e Xeología, Física e Química e Tecnoloxía.

Vía de Formación profesional. Alimentación, Nutrición e Saúde, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional e Tecnoloxía.

Optativas a elixir. Informática, Iniciativa Emprendedora e Segunda Lingua Estranxeira.

Máis información pinche aquí

Itinerarios Bacharelato

  1. a) Pola organización ( segundo directrices do Plan Bolonia) dos estudos Universitarios en Ramas de Coñecemento: as materias de modalidade de 2º de Bacharelato vincúlanse de modo preferente cara a unha ou outra rama.

-ARTES E HUMANIDADES
-CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
-CIENCIAS / CIENCIAS DA SAÚDE
-ARQUITECTURA E INGENIERÍA
b) A modalidade e as optativas de modalidade permiten configurar a Proba de Acceso á Universidade (PAU ou Selectividad) e deseñala de forma que facilite mellor o acceso aos estudos que son do voso interese.
A proba consta de dúas fases: unha fase xeral, que obligatoriamente terase que superar para acceder á universidade, e unha fase específica, de carácter voluntario, que o estudante poderá realizar para mellorar a nota obtida na fase xeral.
– Na Fase Xeral hai que examinarse de 3 asignaturas comúns 1 de Modalidade do Itinerario cursado en 2º de Bachillerato
– Na Fase Específica, podes elixir examinarte ata de 3 materias de modalidade que en función da súa vinculación cos futuros estudos e a Rama de Coñecemento á que pertencen, as Universidades poden ponderar ( Parámetros de Ponderación) cun 0,1 ou un 0,2: cada Universidade selecciona as túas dúas mellores notas desta fase e multiplícaas por este factor de ponderación, que sumado á nota da Fase Xeral pode aumentar ata 4 puntos a nota de Admisión á Universidade
Para ver os itinerarios de 1º bacharelato  pinche aquí
Para ver os itinerarios de 2º bacharelato  pinche aquí

Ponderacións fase específica das PAU

Para ver as ponderacións das diferentes materias da parte específica das PAU pinche aquí

ESA

No primeiro cuadrimestre (setembro a xaneiro) poden matricularse todas as persoas que cumpran dezaoito anos ata o 31 de decembro. Para o segundo cuadrimestre, poden matricularse os que cumpran dezaoito anos ata o 30 de abril.

Hai algunhas excepcións a esta norma. Así, poden matricularse nesas ensinanzas as persoas que teñen cumpridos dezaseis anos e cumpren algunha destas condicións:

– Ter un contrato laboral que lles impida asistir ás clases do réxime ordinario destas ensinanzas.

-Ser deportistas de alto rendemento.

-Que existan causas excepcionais que lle impidan asistir ao réxime ordinario.

Para saber máis: pinche aquí
Os estudos de graduado escolar equivalen a parte dos estudos de graduado en secundaria. A unha persoa que teña o graduado escolar valídanselle os módulos 1 e 2 de todos os ámbitos de coñecemento. Poderíase matricular no módulo número tres de todos os ámbitos e, se obtén avaliación positiva, rematar o graduado en secundaria nun curso escolar.

Estas ensinanzas poden cursarse en dous anos escolares, por curso completo, ou por materias de forma independente

Matrícula

a) Modalidade presencial:

– 3-12 de setembro( aprox) para o primeiro cuadrimestre.

– 7-14 de xaneiro (aprox) para o segundo cuadrimestre.

b) Modalidade a distancia semipresencial e telemática:

– 3 de setembro a 15 de xaneiro (aprox) para o primeiro cuadrimestre.

– 1 de febreiro a 15 de maio (aprox) para o segundo cuadrimestre.

As persoas que teñan dúbidas sobre estas ensinanzas ou precisen de máis información poden dirixirse a estes correos electrónicos da unidade de educación de persoas adultas:

educadultos@edu.xunta.es. Tamén poden chamar a este teléfono: 981546549.

Relación centros que imparten ESA en Vigo pinche aquí

Educación especial alumnado altas capacidades intelectuais

Son moitos os pais que observan nos seus fillos desde idades temperas unhas habilidades e aptitudes pouco comúns para a súa idade cronolóxica.
Nenos cunha gran capacidade verbal, creativos e cun afán intrínseco de aprendizaxe, poden facer pensar a pais e educadores que se atopan ante un caso de alta capacidade intelectual.
Neste sentido, é fundamental unha maior información nas familias e na escola para lograr unha identificación temperá, que axude ao seu correcto desenvolvemento e evite os frecuentes trastornos que no ámbito social, emocional e escolar sofren estes nenos e mozos con aptitudes extraordinarias.
Estes alumnos se escolarizan en centros ordinarios, nos que se impartan os ensinos comprendidos no sistema educativo: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional, Ensinos de Idiomas, Ensinos Artísticos, Ensinos Deportivos, Educación de Persoas Adultas ou Ensino Universitario, enunciadas no artigo 3 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.
A avaliación psicopedagóxica deste alumnado é competencia, dentro do sistema educativo, de:
Equipos de Orientación Educativa e Psicopedagóxica (E.Ou.E.P. Xerais e de Atención Temprana), para os alumnos escolarizados en etapas de Educación Infantil e Primaria.
Departamento de Orientación, para os alumnos escolarizados en Educación Secundaria.
As medidas educativas que se poden adoptar con este alumnado, terán por obxecto o desenvolvemento pleno e equilibrado das súas capacidades e da súa personalidade e concrétanse en:
Medidas ordinarias: deben adoptarse dentro do proceso ordinario de escolarización (enriquecemento e/ou ampliación curricular).
Actuacións excepcionais: a flexibilización da duración dos diversos niveis e etapas educativas, que consistirá na incorporación do alumnado con altas capacidades a un curso superior ao que lle correspondería cursar pola súa idade.

Logotipo cabecera