Información para Estudantes

FP Básica

A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos. Superando un ciclo de FP básica obtense o título profesional básico correspondente ás ensinanzas cursadas.O título profesional básico ten tanto valor académico como profesional.

Éste título permite o acceso aos ciclos formativos de grao medio (o perfil de cada título indica os ciclos de grao medio con preferencia de acceso).

A persoa que posúa un título profesional básico poderá obter o título de graduado na ESO, pola opción de ensinanzas académicas ou pola opción de ensinanzas aplicadas, mediante a superación da proba de avaliación final da educación secundaria obrigatoria.

O título profesional básico ten os mesmos efectos laborais que o título da ESO e capacita para levar a cabo funcións de nivel básico de prevención de riscos laborais.

Requisitos que debe cumprir o alumnado  de forma simultánea:

Ser proposto/a polo equipo docente

Consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais

Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo

Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcional­mente, ter cursado o segundo curso

A proposta do equipo docente, tamén poderá solicitar a admisión na FP Básica o alumnado de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo, escolarizado na educación secundaria obrigatoria.

De quedar prazas vacantes, completaranse os grupos con persoas que cumpran os seguintes requisitos:

Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio do ciclo formativo

Que non estean en posesión dun título de formación profesional ou calquera outro título que acredite a finalización de estudos secundarios completos

Presentación de solicitudes: do 1 ao 10 de setembro ás 13.00 horas

Publicación, nos centros educativos, das listaxe de alumnado admitido e non admitido: 12 de setembro

Matriculación: do 11 ao 18 de setembro

Máis información: pinche aquí

CENTROS PÚBLICOS

36013448 CIFP Manuel Antonio:

cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es Tel. 986273800

CBHOT01 Cociña e Restauración 20 prazas

CBTCP02 Tapizaría e Cortinaxe 20 prazas

36014568 CIFP Valentín Paz Andrade

cifp.paz.andrade@edu.xunta.es Tel. 886110857

CBTMV01 Mantemento de vehículos 20 prazas

36011579 IES A Guía

ies.guia@edu.xunta.es Tel. 886111003

CBCOM01 Servizos comerciais 20 prazas

36018173 IES de Teis

ies.teis@edu.xunta.es Tel. 886120464

CBIFC01 Informática de oficina 20 prazas

CBIMP01 Peiteado e estética 20 prazas

36011634 IES Politécnico de Vigo

ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es    Tel. 986213025

CBELE01 Electricidade e electrónica 20 prazas

36017430 IES Ricardo Mella

ies.ricardo.mella@edu.xunta.es   Tel. 886121001

CBELE01 Electricidade e electrónica 20 prazas

CBADG01 Servizos administrativos 20 prazas

CENTROS PRIVADOS E CONCERTADOS


36011853 CPR Daniel Castelao

cpr.daniel.castelao@edu.xunta.es Tel. 986442121

CBELE01 Electricidade e electrónica 20 prazas

CBIFC01 Informática e comunicacións 20 prazas

CBADG01 Servizos administrativos 20 prazas

CBCOM01Servizos comerciais 20 prazas

36010794 CPR Fillas de María Inmaculada

cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es   Tel. 986423988

CBTCP01 Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel 20 prazas

36016723 CPR Mendiño

cpr.mendino@edu.xunta.es   Tel. 986293444

CBADG01 Servizos administrativos 20 prazas

36011361 CPR Plurilingüe San José de la Guía

cpr.sanjose.delaguia@edu.xunta.es Tel. 986376153

CBIFC01 Informática e comunicacións 20 prazas

36011348 CPR San Miguel

cpr.sanmiguel@edu.xunta.es Tel. 986221325

CBELE01 Electricidade e electrónica 20 prazas

CBADG01 Servizos administrativos 20 prazas

CBCOM01Servizos comerciais 20 prazas

Máis información: pinche aquí

Logotipo cabecera