Información para Estudantes

Probas

Probas acceso FP

Probas acceso Ciclo Medio

Están dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos de acceso a ciclos  formativos de grao medio e teña cumpridos dezasete anos ou cumpra no ano natural de celebración da proba.

A proba consta de tres partes: sociolingüística, matemática e científico-técnica.

-A parte sociolingüística organízase en tres probas: lingua galega, lingua castelá e

ciencias sociais.

-A parte matemática organízase nunha única proba: matemáticas.

-A parte científico-técnica ten dúas probas: ciencias da natureza e tecnoloxía.

Prazo inscrición: 4 ao  15abril 2016

Exame: 25 maio 2016
Lugar inscrición: calquera instituto público onde se imparta FP

Probas acceso Ciclo superior

-Ter cumpridos dezanove anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

-Cumprir ou ter cumpridos dezaoito anos no ano natural de celebración da proba e dispor dun título de técnico, no momento de inscrición na proba, que pertenza a algunha familia profesional incluída na opción a que se opte, consonte a táboa do anexo da resolución (DOG do 21 de xaneiro de 2013).

A proba consta de dúas partes: unha común e outra específica.

-A parte común organízase en tres probas: lingua galega, lingua castelá e matemáticas.

-A parte específica organízase en tres opcións (A, B e C) segundo a familia profesional do ciclo formativo que se pretenda estudar. Ver anexo I da resolución de probas de acceso (DOG do 21 de xaneiro de 2013):

* Opción A: economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), e filosofía e  cidadanía.

* Opción B: debuxo técnico, tecnoloxía industrial, e física.

* Opción C: ciencias da terra e ambientais, química, e bioloxía.

Prazo inscrición: do 15 ao 26 febreiro 2016

Exame: 20 Abril 2016

Lugar inscrición: calquera instituto público onde se imparta FP

Máis información: Pinche aquí

Probas Acceso > 25

Para máis información, pinche aquí

Probas acceso > 45

Para máis información, pinche aquí


Proba libre bacharelato >20

As datas de inscrición para as probas libres de bacharelato para maiores de 20  anos serán:do 18 febreiro ao 3 marzo 2016

Lugares para realizar a inscrición:

Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero, 3, 15003, A Coruña.

-IES San Clemente, rúa San Clemente s/n, 15705, Santiago de Compostela.

-Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo.

-Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomaior, 4, 32002, Ourense.

-Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires, 26, 36002, Pontevedra.

-Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8, 1º, 36202, Vigo.

Data de celebración da proba: 22 de abril 2016

Lugar de celebración da proba para o alumnado de toda Galicia: IES San Clemente,

Santiago de Compostela.

Para máis información: DOG 28 xaneiro 2016

Probas libres ESO > 18

Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de maio: 7 ao 18 marzo de 2016, ambos os dous incluídos.

– Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que te­ñan que presentar nova documentación.

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utili­zando o formulario que figura no anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

Xunto coa solicitude, achegarase a documentación requirida.

As persoas aspirantes formalizarán a súa inscrición nun dos seguintes centros (Ver máis lugares na convocatoria)

Vigo:

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «A» e a letra «F»: Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra, 8-1º.

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «G» e a letra «O»: IES Politécnico, rúa de Torrecedeira, 88.

– Alumnado co primeiro apelido entre a letra «P» e a letra «Z»: IES Santa Irene, praza de América, 7.

Realización das probas

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 23 de maio e 11 de se­tembro para as respectivas convocatorias.

Máis información: DOG 28 xaneiro 2016

Probas libres FP

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así

como os fixados no currículo respectivo.

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público de formación profesional, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.

O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte: do 19 ao 30 de abril, ata as 13:00 h.

Máis información probas libres, pinche aquí

Máis información oferta probas libres, pinche aquí

Logotipo cabecera