OFERTA DE EMPREGO DOCENTES

Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018
Cuantificación da oferta de emprego público relativa á taxa de reposición e á estabilización de emprego temporal para o ano 2018, distribuída por corpos
Corpo de mestres: 705.
Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 160.
Corpo de profesores de ensino secundario: 788.

+info: DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Logotipo cabecera