OFERTA EMPREGO PÚBLICO DEPUTACIÓN PONTEVEDRA

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2017

Por Resolución Presidencial de data 22 de novembro de 2017 apróbase a oferta de emprego público para o ano 2017, que comprende o número total de prazas de funcionarios de carreira e de persoal laboral fixo.
Todas as prazas de funcionarios e postos de traballo de persoal laboral fixo serán obxecto de provisión mediante convocatoria pública, que será publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) coas súas correspondentes bases e programas, e mediante extracto das devanditas convocatorias no Diario Oficial de Galicia (DOG) e/ou no Boletín Oficial do Estado (BOE), segundo a quenda establecida.

+info: DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Logotipo cabecera