Premio CERMI ‘Dereitos Humanos e Discapacidade’

discapacidadeA fin de estimular, desde o plano doctrinal e académico, esta concepción da discapacidad como cuestión de dereitos humanos e como realidade persoal e social enriquecedora, o CERMI ha instituido o Premio CERMI “Dereitos Humanos e Discapacidade”, que chega á súa sexta edición, dirixido a recoñecer aqueles estudos ou traballos de investigación que destaquen particularmente nesta esfera do coñecemento.
Obxecto do premio: distinguir aquelas investigacións científicas no ámbito da Teoría Política, o Dereito, a Filosofía, a Sociología, a Economía e demais ramas do coñecemento propias das ciencias sociais e humanas, así como estudos multidisciplinares, que supoñan unha achega meritoria á consideración da discapacidade como unha dimensión dos dereitos humanos e das persoas con discapacidade como expresión de diversidad humana valiosa.
Os estudos e traballos de investigación que se presenten a este premio deberán reunir as seguintes características:
Cinguirse ao obxecto do premio declarado na base 1ª.
Ser traballos orixinais e inéditos.
Estar conclusos e listos para a súa publicación.
A propiedade intelectual corresponderá á persoa ou persoas que presenten a candidatura.
Presentarse en lingua española e en formato digital accesible.
Cada persoa física, equipo de traballo ou entidade poderá presentar un só traballo ou investigación.
No caso de que a investigación sexa levada a cabo por un equipo, o traballo de investigación ou estudo deberá estar asinado por todos as persoas integrantes do mesmo.
Periodo de inscrición Ate 1/7/2017
Convoca: CERMI, Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade
Dotación: 3.000 euros en metálico, á persoa ou grupo de autores da investigación galardonada, así como a publicación, en forma de libro en papel e digital, da obra premiada.
Máis información: As persoas (ou equipos) que presenten as candidaturas remitirán un escrito razoado justificativo da candidatura, acompañado do estudo ou traballo de investigación, en soporte electrónico accesible (arquivo Word ou análogo) e papel, antes do 1 de xullo de 2017, do que dará fe o matasellos da estafeta de correos de admisión do envío. As candidaturas deberán ser dirixidas á Secretaría Técnica do Premio (CERMI) en C/ Recoletos, 1-baixo  28001 Madrid.
VI Premio CERMI “Dereitos Humanos e Discapacidade”

Logotipo cabecera