PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS CELGA

Obxecto
Convocar as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2018.

Datas de realización das probas.

Celga 4: 26 de maio de 2018.

Celga 2: 27 de maio de 2018.

Celga 3: 2 de xuño de 2018.

Celga 1: 3 de xuño de 2018.

Estas datas poderán mudarse por razóns de forza maior ou para a mellor administración das probas.

Se o número de aspirantes non permite a realización da totalidade das probas orais no día sinalado nesta resolución, a Comisión Central de Avaliación determinará o día ou días en que terá lugar a dita avaliación oral, que serán debidamente publicitados na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

A quen vai dirixido?
As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

Requisitos
– As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo ED114A, que se publica como anexo I desta resolución, e aboar a taxa que se indica na convocatoria.

– As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33 % que as imposibilite para acreditar algunha das destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita) poderán solicitar a exención da realización da proba ou probas referidas a esas destrezas.

De ser necesario algún tipo de axuda para a realización das probas debido a unha discapacidade, a persoa indicará na súa solicitude o apoio concreto que precisa (lectura fácil –para persoas con discapacidade intelectual–, máis tempo, maior tamaño de letra…).

En todo caso, a Secretaría Xeral de Política Lingüística valorará se o tipo de discapacidade alegado dá lugar á exención e/ou ao apoio solicitados.

+info: SEDE ELECTRÓNICA

Logotipo cabecera